ÁSZF


Adatkezelés

1. Általános rendelkezések

A Creative Management Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.; cégjegyzékszám: 19-09-509265 adószám: 13881676-2-19, a továbbiakban: „Adatkezelő”) különböző szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, amelyek során számos személyes adatot kezel. Adatkezeléseit ugyanakkor jellemzően az ügyfelek megbízása alapján és az ügyfelek nevében eljárva végzi, így – a 4. pontban felsorolt tevékenységek során – adatfeldolgozónak minősül. Más – saját elhatározásból vagy érdek alapján végzett adatkezelési tekintetében – önálló adatkezelőnek tekinthető a társaság. Legyen szó adatfeldolgozói vagy adatkezelői minőségről, a kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét. A jelen tájékoztató ugyanakkor kizárólag az adatkezelői minőségből eredő adatkezelések tekintetében nyújt tájékoztatást. Adatfeldolgozói tevékenységei során az egyes adatkezelők adnak tájékoztatást az adatkezelésekről és az adatfeldolgozó igénybevételéről.
E tájékoztató célja, hogy az érintettek és ügyfeleink információkat kaphassanak arról, hogy a kezelt személyes adatokat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli cégünk.
Az e tájékoztatóban foglaltakhoz az Adatkezelő minden esetben tartja magát, az itt leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja. Fenntartja ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett.
Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük jelezze a support@cmhost.hu címen, vagy a 88 791-399-es telefonszámon.
Adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységekről, adatfeldolgozói feladatok adatvédelmi szempontú kérdéseiről a következő tájékoztatást adjuk.

2. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

Cégünk számos üzleti partnernek nyújt IT szolgáltatásokat (szerverhoszting, honlapfejlesztés, domain-regisztráció, hírlevél-szolgáltatás, stb.). E cégekkel, társaságokkal rendszeres kapcsolatot tartunk együttműködésünk további javítása, a részükre nyújtott szolgáltatások magas minőségének fenntartása érdekében. Üzleti partnereink kapcsolattartó adatait az Adatkezelő a következők szerint kezelik.
A személyes adatok kezelője: Creative Management Kft.

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése.
Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím).
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállásáig.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégeink az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák az Adatkezelők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó, elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi. A megadott adatokat a kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársa kezelheti.

3. A cmdesign.hu honlap szervernaplózása

A weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az Adatkezelőknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 90 nap

További információk: Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a cégeinktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

4. Adatfeldolgozói tevékenységek

Cégünk minden, az adatfeldolgozói minőségből eredő, és a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettség teljesítését vállalja a nyújtott szolgáltatások során. Partnereinknek a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:
Webtárhely-biztosítás
Domain név regisztráció
Webdesign
SSL-tanúsítványok
E-mail marketing szoftver üzemeltetése
Weboldal-karbantartás, -üzemeltetés

E tevékenységek során megbízóink érdekében eljárva személyes adatokat is kezelünk. Adatfeldolgozói szerződés-tervezetet megbízóink kérésére magunk is készítünk és nyilvántartást vezetünk az egyes adatkezelők érdekében végzett adatkezeléseinkről.

5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégeinket. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A mi és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

7. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Cégünk alapvetően adatfeldolgozói tevékenységet végez, néhány esetben azonban adatkezelőként is eljár. Adatkezelői tevékenységünkhöz kapcsolódóan a következő tájékoztatást adjuk az érintettek jogairól.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül történik. Az erre irányuló kérést az adatokat regisztráló ügyfélszolgálati irodának kell eljuttatni vagy az support@cmhost.hu e-mail címre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelők word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391.1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huÁltalános szerződési feltételek


BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

A Creative Management Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

  • Megbízható, folyamatos szolgáltatás nyújtása minden ügyfelünk számára.
  • Mind a saját, mind a mások rendszere és hálózata biztonságának biztosítása.
  • Megfelelés a hatályos törvényi rendelkezéseknek, jogszabályoknak.
  • Az Internet erőforrásainak védelme, azok felelős használatának serkentése.
  • Az egyéni felhasználókhoz kapcsolódó információk és tevékenységek bizalmasságának és biztonságának megőrzése. (részletesen: ÁSZF 3. pont)

 

Nem figyeljük meg rendszeresen a felhasználók tevékenységét, kivéve a rendszer és a vonalak kihasználtságát felmérő méréseket. Mindemellett erőfeszítéseinkkel az internet közösség jó állampolgárait támogatjuk és megfelelő válaszlépést teszünk, ha tudomásunkra jut szolgáltatásunk nem megfelelő használata. (pl. szerzői jogok védelme, vagy spam)

Amennyiben egy felhasználó tevékenysége megsérti Creative Management Kft. szolgáltatási irányelveit, fenntartjuk magunknak a jogot a szolgáltatás azonnali, előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Mi előnyben részesítjük a nem helyénvaló viselkedéssel kapcsolatban is az előfizetők tájékoztatását, figyelmeztetését és a felhívást a tevékenységen való változtatás szükségességére, azonban a Szolgáltatási irányelvek égbekiáltó vagy botrányos megsértésének a szolgáltatás azonnali félbeszakítása és megszüntetése lehet az eredménye.

Bármilyen okból is nem megfelelő vagy esetleg késlekedő a fellépésünk, hogy érvényre juttassuk elvárásainkat és ezeket az irányelveket, ez soha nem tekinthető jogfeladásnak a részünkről.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető részére e-mailben elküldi.

A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

1.1 A szolgáltatás tárgya a cmhost.hu oldalon kínált szolgáltatások. A Creative Management Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/A., Adószám: 13881676-2-19, Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-509265 továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2. A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Szolgáltatóval e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.5.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint azt Előfizető között az alábbi feltételek szerint:

1.3 Szolgáltatási feltételek

Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot.
Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében bérelt virtuális infrastruktúrán programokat futtatni, alkalmazásokat indítani, harmadik személy számára a tárhely, szerver erőforrásait használó szolgáltatásokat nyújtani. Ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt.

Előfizetői a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Előfizető számára.

Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás keretében kizárólag napi mentést végez éjjel 1:00 órakor, így az azt megelőző 24 óránál korábbi állapot visszaállítására nincs lehetőség. Amennyiben Előfizető ennél eltérő biztonsági mentést igényel (pl. heti, havi), azt külön szolgáltatásként rendelheti meg, vagy arról saját hatáskörben kell gondoskodnia ( pl. saját infrastruktúrájával).

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek azonban nem haladhatják meg naptári évente összesen a 72 óra időtartamot és nem tartoznak bele a 3. fél által biztosított szolgáltatások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől és befizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.

2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez. Szolgáltató programozási, weblaptervezési szolgáltatást nem biztosít, a tárhelyen a weboldal kialakítása az Előfizető feladata.

2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, az információhoz való hozzájutást nem biztosítani, az információt eltávolítani vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.6.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.6.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra

2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása. Előfizető esetleges gondatlanságából vagy szándékosságából eredő SPAM küldés következményeiért (pl.: SPAM listára való kerülés) a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de minden tőle elvárható módon - külön költségek fizetése nélkül - megtesz az optimális szolgáltatás biztosításáért.

2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6.5 A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő jogsértésről szóló értesítés alapján.

2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, FTP stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken.

2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.

2.9 A szolgáltató nem jogosult a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

2.10 A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az EKSZ. 8-12. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.

2.11 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan országokból való állandó elérhetőségért (az adott országokból való folyamatos ping-elésért), ahonnan általában az átlagosnál több hacker támadás, DOS támadás érkezik. (pl.: Kína), mert sokszor kell több tartományt tiltani. Szintén nem vállal felelősséget a Szolgáltató azon esetben ha egy harmadik szolgáltató hálózati beállításai meggátolják a csatlakozást.

2.12 Szolgáltató nem SSL tanúsítvány kibocsátó, az SSL tanúsítványokat a Szolgáltató oldalán feltüntetett harmadik fél bocsájtja ki. Szolgáltató az SSL-ekért vagy azok telepítéséért nem vállal felelősséget, de minden technikai eszközt az Előfizető rendelkezésére bocsájt, hogy az SSL-ek az éppen aktuális internetes normák, a különböző cégek és eszközök követelményeinek megfeleljen és ezeknek megfelelően telepítésre kerüljenek az Előfizető részéről. SSL tanúsítvány használatából vagy annak érvényességének lejáratából származó hátrányokért vagy károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.13 Előfizető célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításai esetén Szolgáltató az Előfizető figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben Előfizető a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja, illetve a szerződéstől vagy teljes vagy részleges teljesítéstől elállhat, vagy az Előfizető kockázatára az Előfizető utasításait teljesítheti. Szolgáltató köteles az utasítás teljesítését megtagadni, amennyiben annak végrehajtása jogszabály megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.

2.14 Szolgáltató jogosult egyoldalúan megszabni a szolgáltatás esetén a szolgáltatásokhoz kapcsolódó határidőket. Amennyiben Előfizető késedelembe esik (pl. domain késői meghosszabbítása) úgy Szolgáltató jogosult az árlistában foglalt és korábban alkalmazott díjakon felül egyedi, külön díj kiszámlázására.

2.15 Szolgáltató jogosult a felfüggesztésre, törlésre, inaktiválásra került szolgáltatások Előfizető által kért visszaengedélyezésére egyedi, külön díjat meghatározni vagy a visszaengedélyezést megtagadni.

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik. Az Előfizető teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja a szervereken. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.

3.4.1 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés , a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja. 3.4.2 Irányadó maximális használat naponta: Processzor használat: 0.5, MySQL használat: 2.0 Értelmezés: 3.8.1 -es pont.

3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem vagy a fizetés megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, a domain átregisztráció megakadályozására (pl.: register lock alkalmazására, auth kód visszatartására), törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7 Az Előfizető felel az általa megadott kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos adatokról, hosszabbításokról információkat kizárólag az Előfizető az cmhost.hu felhasználói fiókjában megadott e-mail címére küld értesítéseket. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni e-mailben vagy az cmhost.hu felhasználói fiókjában. A bejelentés elmaradásából származott esetleges károkért az Előfizetőt terheli a felelősség.

3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy:
3.8.1. Maximálisan a rendszer erőforrásaiból az alábbi adatok szerint használhat fel: Maximum 10 egyidejű processzor és/vagy memória irányába jövő kapcsolat, 256 MB RAM memória, 10 % processzor használat. Az átlag heti használat pedig ezeknek az 50%-a alatt kell lennie. 
(Magyarázat: Az oldalak nagyon nagy ré́sze ezeket a felté́teleket gond né́lkü̈l teljesítik, így ez csak nagyon kevés oldalt é́rint. A limitek oka az, hogy túllépés eseté́n a szerver és a tö̈bbi weboldal elérhetetlenné́ válhat. Termé́szetesen amennyiben egy tervezett és idő̋szakos nagyobb terhelés vá́rható́, é́rdemes felvenni velü̈nk a kapcsolatot, hogy a limiteket tudjuk-e idő̋szakosan megnö̈velni.)
3.8.2 Nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.

3.8.3 Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.

3.8.4 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.

3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.

3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.

3.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
- Videómegosztó ("youtube-féle") weboldalt
- Ingyenes játékmegosztó oldalakat
- Topsites, aukciós oldalak
- IRC Szkriptek/Bots
- Proxy SSzkriptek/Anonymizers
- Kalóz Szoftverek/Warezok
- Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
- AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
- IP Scanners
- Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
- Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
- Spam szkriptek, mail bombers
- Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
- Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
- File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
- Kereskedelmi jellegű audio streaming
- Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
- High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
- Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
- Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
- Prime Banks Programok
- Lottó oldalak
- MUDs/RPGs/PPBGs
- Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
- Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
- Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
- Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
- Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
- Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow- fraud.com)
- Mailer Pro

3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)

3.8.9 Nem futtathat cron-okat negyedóránál gyakrabban.

3.8.10 PHP include-okra csak így hivatozhat: "include.php" és nem „http://domainnev.hu/include.php”).

3.8.11. Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

3.8.12. Előfizető elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül a domain és/vagy tárhely szolgáltatást szüneteltetheti az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően.

3.9 Nem Viszonteladói Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

3.10 Előfizető köteles weboldalát frissíteni 30 napon belül, amennyiben a weboldala által használt rendszerekről ismert biztonsági hibák, rések keletkeztek, illetve 7 napon belül, amennyiben erről a Szolgáltató tájékoztatja.

3.11 Az Előfizető által használt tárhely és tartalmának (fájlok, levelek stb.) mentése az Előfizető feladata, amelyre több lehetősége is van (cPaneles felületen adatmentés, FTP-n és phpMyAdminon keresztüli adatmentés, esetleges weboldalakba (pl. CMS) épített adatmentés. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja a napi, heti és esetlegesen ennél több adatmentést, de ennek elmaradásáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

3.12 Előfizető számára Szolgáltató hozzáférést és kiszolgáló rendszereket biztosít. Amennyiben Előfizető ezek segítségével a megfelelő beállításokat nem tudja elvégezni, és Szolgáltatótól kéri a beállítások elvégzését, Szolgáltató jogosult ezért munkadíjat felszámolni.

 

4. VPS Szolgáltatás

4.1 A VPS Szolgáltatás lényege, hogy az Előfizető egy osztott szerveren az adott technológiának megfelelően a Szolgáltató weboldalán feltüntetett VPS csomagok alapján virutális szerver hozzáférést kap. A virtuális szervert üzemeltető szerver hardware és hálózati fenntartását, üzemeltetését a Szolgáltató vállalja.

4.2 A VPS hozzáférést csak az Előfizető jogosult használni, harmadik fél részére át nem ruházhatja, tovább nem értékesítheti. Saját szolgáltatást nyújthat harmadik fél számára, azonban teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatából vagy használatának átengedéséből származó károkért, kártérítési igényekért mind a Szolgáltató felé, mind pedig a károsult felé. A VPS szolgáltatás használatáért és a VPS tárhelyen elhelyezett tartalmakért kizárólag az Előfizető felel.

4.3 A VPS konfigurálása, karbantartása az Előfizető feladata, kivéve amennyiben a Szolgáltatótól az Előfizető VPS üzemeltetési szolgáltatá́sokat is külön díjért igénybe vesz. Enélkül a Szolgáltató nem nyújt technikai támogatást az admin felületen kívül a szolgáltatáshoz.

4.4 A VPS szolgáltatást kiszolgáló szerver processzor kihasználtsága az Előfizető által használt alkalmazások következtében tartósan és ismétlődően nem haladhatja meg a Szerver teljes CPU idejének 90%-át. Ezen értéknél a Szolgáltató jogosult korlátozni a Szolgáltatást.

4.5. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú végleges felfüggesztésére.

5. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése

Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 0,1 százaléknál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

6. Viszonteladók

6.1 A Viszonteladók felelősséget vállalnak ügyfeleikért. A Szolgáltató a Viszonteladó ügyfeleinek nem biztosít ügyfélszolgálatot. Amennyiben a Viszonteladó ügyfele a Szolgáltatóval kapcsolatba lép, a Szolgáltató fenntartja a jogot az Előfizető saját magához áthelyezésére vagy zárolására, amíg a helyzet nem tisztázódik. Minden kérésnek a Viszonteladón keresztül kell beérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Viszonteladó hozzáférésének felfüggesztésére, amennyiben a Viszonteladó ügyfelei az ÁSZF vagy törvénybe ütköző tevékenységet folytat. A Viszonteladó felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.

6.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató számára a Viszonteladó által ( e-mailben vagy postai úton megrendelt – minden szükséges melléklettel ellátott, szabályzat(ok)ba nem ütköző – tárhely szolgáltatásokat biztosítja. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket legkésőbb 2 munkanapon belül elfogadja vagy elutasítja.

6.3 Szolgáltató jogosult a Viszonteladón keresztül beadott kérelmezőit -nem nyilvánosan és nem a kérelmező tudtával- referenciaként feltüntetni.

6.4 .Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó által közvetített tárhely delegálások kapcsán a Viszonteladó ügyfeleit nem keresi meg sem írásos, sem egyéb formában. Kivételt képez az eset, amennyiben a Viszonteladó a számlába állított összeget nem fizeti meg a Szolgáltató számára, illetve az ÁSZF ide vonatkozó pontjainak megszegése eseténi.

6.5 Viszonteladó köteles a tárhely delegálással kapcsolatos szerződést, illetve igénylőlapokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrizni, annak biztonságos tárolásáról gondoskodni.

6.6 Viszonteladó tárhely szolgáltatást harmadik félnek korlátlan tulajdonságokkal nem adhat. A viszonteladói szolgáltatás esetén korlátlan (unlimited) tárhely mérettel létrehozott tárhely 
figyelmeztetés után felfüggesztésre kerülhet.

6.7 A Viszonteladók számára kedvezményes domain regisztráció és hosszabbítási ár érhető el a weboldalon feltüntetett árlista szerint. Ez a lehetőség azonban kizárólag a Szolgáltató a Viszonteladónak kiállított számlák fizetési határidőn belüli fizetése esetén biztosított, amennyiben az elmúlt 6 hónapban nem volt a Viszonteladónak fizetési késedelme a Szolgáltató felé.

7. A Szerződés Időtartama, Árváltozás

7.1 A szolgáltatás a megrendeléskor az Előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

7.2 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett a díja nem módosítható.

8. ÁSZF változásai

A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján köteles közzétenni.

9. A szerződés hatálya

9.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
9.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.

9.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

9.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

9.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

9.6 A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybe vett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

10. Domain Regisztráció

10.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)

10.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl. nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
10.3.1 . A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. A domain alatti tartalomért az Előfizető büntetőjogi felelősséget vállal.

10.3.2 Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.

10.4 A Szolgáltató felé az Előfizető kötelező jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

10.5 A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.

11. Egyebek

11.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

11.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

12. Vis major

12.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

12.2 Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely az Előfizető gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

12.3 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

13. ADATVÉDELEM


13.1 felhasználó köteles tájékoztatni ügyfeleit, hogy felhasználó adatai nyilvános adatnak minősülnek.
13.2 A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
. az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

14. Egyéb rendelkezések

14.1 Szolgáltató és felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. 14.6.2. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. 14.6.3. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Veszprémi Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

15. Panaszkezelés

Előfizető panaszát online (www.cmhost.hu) és írásban (levelezési cím: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.) jelezheti. A vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat:

  • Veszprém Városi BíróságBíróság. Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
  • Nemzeti Hírközlési Hatóság: Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. 1088 Budapest, József krt. 6.

 

16. Hibabejelentés

Előfizető technikai hibabejelentést az https://cmhost.hu/ugyfel weboldalon jelenthet be, amely mindkét fél számára bármikor nyomon követhető. Szolgáltató köteles -akár automatikus e-mail formájában- 24 órán belül reagálni és visszajelezni. Szolgáltató bár minden tőle telhetőt megtesz a hiba orvoslására, azonban amennyiben az nem a szerver hibájához vagy a szolgáltatott keretrendszeren belüli rendes működéshez köthető, nem vállal felelősséget a hiba kijavításáért. Szerver oldali hibával kapcsolatban az ÁSZF 5. pontja érvényesíthető.

 

Veszprém, 2009. (Módosítás: 2018.11.12.)